متوسط اجاره‌ بهای يك متر مربع واحد مسكونی شهر زاهدان

متوسط اجاره‌ بهای يك متر مربع واحد مسكونی شهر زاهدان

متوسط اجاره‌ بهای يك متر مربع واحد مسكونی شهر زاهدان

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 10 تیر 1399

آمار فوق متوسط اجاره‌ بهای يك متر مربع واحد مسكونی شهر زاهدان را در بازه سال هاي 1372 تا 1397 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ايران مي باشد.
توضيحات:
1) آمار سال 1397 مربوط به شش ماهه نخست سال مي باشد.
2) مقادیر آماری به صورت نیم سال اول و دوم از هر سال ذکر شده است.

گزارشات آماری مرتبط