ارزش قراردادهای منعقده بخش حمل و نقل

ارزش قراردادهای منعقده بخش حمل و نقل

قراردادهای منعقده بخش حمل و نقل

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون دلار
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 28 دی 1398

آمار فوق ارزش قراردادهای منعقده بخش حمل و نقل را در بازه سال های 1380 تا 1387 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این بخش شامل مانده قراردادهاي منعقد شده با متقاضيان بخش حمل و نقل در پايان سال می باشد.
2) ارقام این قسمت، مانده قراردادهاي منعقده اي را نشان مي دهد که هنوز گشايش اعتبار نکرده اند.