ارزش قراردادهای منعقده بخش کشاورزی

ارزش قراردادهای منعقده بخش کشاورزی

قراردادهای منعقده بخش کشاورزی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون دلار
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 28 دی 1398

آمار فوق ارزش قراردادهای منعقده بخش کشاورزی را در بازه سال های 1380 تا 1387 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این بخش شامل مانده قراردادهاي منعقد شده با متقاضيان بخش کشاورزی در پايان سال می باشد.
2) ارقام این قسمت، مانده قراردادهاي منعقده اي را نشان مي دهد که هنوز گشايش اعتبار نکرده اند