ارزش جمع کل قراردادهای منعقده به تفکیک بخش های اقتصادی

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون دلار
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق ارزش جمع کل قراردادهای منعقده به تفکیک بخش های اقتصادی را در بازه سال های 1380 تا 1387 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) اطلاعات این قسمت مربوط می شود به بخشی از درخواست های استفاده از تسهیلات و منابع حساب ذخیره ارزی است که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی بوده و بانک عامل مربوطه ریسک تخصیص منابع به پروژه را قبول و با متقاضي دريافت اعتبار قرارداد منعقد می کند. 
2) استفاده کننده از تسهیلات بعد از این بخش،مرحله گشایش اعتبار را دنبال می کند.