تعداد کارگزاران فعال در بورس انرژی (سالانه)

تعداد کارگزاران فعال در بورس انرژی (سالانه)

تعداد کارگزاران فعال در بورس انرژی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 3 تیر 1399

آمار فوق تعداد کارگزاران فعال در بورس انرژی را در بازه سال هاي 1393 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مي باشد.
توضيحات:
1) آمار مربوط به سال 1398 تا آخر شهریور ماه مي باشد.