درصد تغییرات نسبت بهره وری سرمایه بر حسب کل دارایی های صنعت کارگزاری (سالانه)

درصد تغییرات نسبت بهره وری سرمایه بر حسب کل دارایی های صنعت کارگزاری (سالانه)

درصد تغییرات نسبت بهره وری سرمایه بر حسب کل دارایی های صنعت کارگزاری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 3 تیر 1399

آمار فوق درصد تغییرات نسبت بهره وری سرمایه بر حسب کل دارایی های صنعت کارگزاری را در بازه سال هاي 1394 تا 1397 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مي باشد.