نسبت بهره وری سرمایه بر حسب کل دارایی های صنعت کارگزاری (سالانه)

نسبت بهره وری سرمایه بر حسب کل دارایی های صنعت کارگزاری (سالانه)

نسبت بهره وری سرمایه بر حسب کل دارایی های صنعت کارگزاری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 3 تیر 1399

آمار فوق نسبت بهره وری سرمایه بر حسب کل دارایی های صنعت کارگزاری را در بازه سال هاي 1393 تا 1397 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مي باشد.