درصد تغییرات میزان بهره وری نیروی کار بر حسب تعداد صنعت کارگزاری (سالانه)

درصد تغییرات میزان بهره وری نیروی کار بر حسب تعداد صنعت کارگزاری (سالانه)

درصد تغییرات میزان بهره وری نیروی کار بر حسب تعداد صنعت کارگزاری

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
بروزرسانی: 1400/01/30
توضیحات

آمار فوق درصد تغییرات میزان بهره وری نیروی کار بر حسب تعداد صنعت کارگزاری را در بازه سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مي باشد.