میزان بهره وری نیروی کار بر حسب تعداد صنعت کارگزاری (سالانه)

میزان بهره وری نیروی کار بر حسب تعداد صنعت کارگزاری (سالانه)

میزان بهره وری نیروی کار بر حسب تعداد صنعت کارگزاری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون تومان
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 3 تیر 1399

آمار فوق میزان بهره وری نیروی کار بر حسب تعداد صنعت کارگزاری را در بازه سال هاي 1393 تا 1397 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مي باشد.