مجموع حقوق و دستمزد به ازای هر پرسنل صنعت کارگزاری (سالانه)

مجموع حقوق و دستمزد به ازای هر پرسنل صنعت کارگزاری (سالانه)

مجموع حقوق و دستمزد به ازای هر پرسنل صنعت کارگزاری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون تومان
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 3 تیر 1399

آمار فوق مجموع حقوق و دستمزد به ازای هر پرسنل صنعت کارگزاری را در بازه سال هاي 1393 تا 1397 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مي باشد.