درصد تغییرات مجموع سود خالص به ازای هر پرسنل صنعت کارگزاری (سالانه)

درصد تغییرات مجموع سود خالص به ازای هر پرسنل صنعت کارگزاری (سالانه)

درصد تغییرات مجموع سود خالص به ازای هر پرسنل صنعت کارگزاری

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
بروزرسانی: 1400/01/30
توضیحات

آمار فوق درصد تغییرات مجموع سود خالص به ازای هر پرسنل صنعت کارگزاری را در بازه سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مي باشد.