مجموع سود خالص به ازای هر پرسنل صنعت کارگزاری (سالانه)

مجموع سود خالص به ازای هر پرسنل صنعت کارگزاری (سالانه)

مجموع سود خالص به ازای هر پرسنل صنعت کارگزاری

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون تومان
بروزرسانی: 1400/01/30
توضیحات

آمار فوق مجموع سود خالص به ازای هر پرسنل صنعت کارگزاری را در بازه سال هاي 1393 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مي باشد.