مجموع سود عملیاتی به ازای هر پرسنل صنعت کارگزاری (سالانه)

مجموع سود عملیاتی به ازای هر پرسنل صنعت کارگزاری (سالانه)

مجموع سود عملیاتی به ازای هر پرسنل صنعت کارگزاری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون تومان
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 3 تیر 1399

آمار فوق مجموع سود عملیاتی به ازای هر پرسنل صنعت کارگزاری را در بازه سال هاي 1393 تا 1397 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مي باشد.