درصد تغییرات تعداد شرکت های کارگزاری زیان ده (سالانه)

درصد تغییرات تعداد شرکت های کارگزاری زیان ده (سالانه)

درصد تغییرات تعداد شرکت های کارگزاری زیان ده

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
بروزرسانی: 1400/01/30
توضیحات

آمار فوق درصد تغییرات تعداد شرکت های کارگزاری زیان ده را در بازه سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مي باشد.