درصد تغییرات تعداد شرکت های کارگزاری زیان ده (سالانه)

درصد تغییرات تعداد شرکت های کارگزاری زیان ده (سالانه)

درصد تغییرات تعداد شرکت های کارگزاری زیان ده

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 3 تیر 1399

آمار فوق درصد تغییرات تعداد شرکت های کارگزاری زیان ده را در بازه سال هاي 1394 تا 1397 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مي باشد.