تعداد شرکت های کارگزاری زیان ده (سالانه)

تعداد شرکت های کارگزاری زیان ده (سالانه)

تعداد شرکت های کارگزاری زیان ده

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 3 تیر 1399

آمار فوق تعداد شرکت های کارگزاری زیان ده را در بازه سال هاي 1393 تا 1397 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مي باشد.