طرح های مصوب بخش تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی

طرح های مصوب بخش تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی

طرح های مصوب

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون دلار
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 28 دی 1398

آمار فوق طرح های مصوب بخش تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی را در بازه سال های 1380 تا 1387 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) به طرح های بخش خصوصی که جهت استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی، به بانک های عامل معرفي شده و همچنین اعطاي تسهلات به آنها مورد تصویب قرار گرفته است اما هنوز به مرحله گشایش اعتبار و تخصیص منابع نرسیده اند، طرح هاي مصوب گفته مي شود.
2) آمار ارائه شده مربوط به پايان اسفند هر سال می باشد.