درصد حاشیه سود عملیاتی صنعت کارگزاری (سالانه)

درصد حاشیه سود عملیاتی صنعت کارگزاری (سالانه)

درصد حاشیه سود عملیاتی صنعت کارگزاری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 3 تیر 1399

آمار فوق درصد حاشیه سود عملیاتی صنعت کارگزاری را در بازه سال هاي 1393 تا 1397 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مي باشد.

گزارشات آماری مرتبط