مجموع سود خالص صنعت کارگزاری (سالانه)

مجموع سود خالص صنعت کارگزاری (سالانه)

مجموع سود خالص صنعت کارگزاری

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد تومان
بروزرسانی: 1400/01/30
توضیحات

آمار فوق مجموع سود خالص صنعت کارگزاری را در بازه سال هاي 1393 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مي باشد.