مجموع هزینه های مالی صنعت کارگزاری (سالانه)

مجموع هزینه های مالی صنعت کارگزاری (سالانه)

مجموع هزینه های مالی صنعت کارگزاری

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد تومان
بروزرسانی: 1400/01/30
توضیحات

آمار فوق مجموع هزینه های مالی صنعت کارگزاری را در بازه سال هاي 1393 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مي باشد.