مجموع هزینه های مالی صنعت کارگزاری (سالانه)

مجموع هزینه های مالی صنعت کارگزاری (سالانه)

مجموع هزینه های مالی صنعت کارگزاری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد تومان
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 3 تیر 1399

آمار فوق مجموع هزینه های مالی صنعت کارگزاری را در بازه سال هاي 1393 تا 1397 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مي باشد.