جمع میزان بدهی های خارجی میان مدت و بلند مدت

جمع میزان بدهی های خارجی میان مدت و بلند مدت

جمع بدهی های خارجی میان مدت و بلند مدت

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون دلار
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 28 دی 1398

آمار فوق جمع میزان بدهی های خارجی میان مدت و بلند مدت را در بازه سال های 1372 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) منظور از بدهي های میان مدت و بلند مدت آن قسمت از تعهدات خارجي است که سررسيد پرداخت آنها بیشتر از يک سال مي باشد.
2) آمار ارائه شده در اين بخش مانده تعهدات میان مدت و بلند مدت در پايان اسفند هر سال را نشان مي دهد.
3) ارقام ارائه شده از سال 1395 به بعد مقدماتی می باشند.