جمع میزان بدهی های خارجی کوتاه مدت

جمع میزان بدهی های خارجی کوتاه مدت

جمع بدهی های خارجی کوتاه مدت

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون دلار
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 28 دی 1398

آمار فوق جمع میزان بدهی های خارجی کوتاه مدت را در بازه سال های 1372 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) منظور از بدهي هاي کوتاه مدت آن قسمت از تعهدات خارجي است که سر رسيد پرداخت آنها کمتر از يک سال مي باشد.
2) آمار ارائه شده در اين بخش مانده تعهدات کوتاه مدت در پايان اسفند هر سال را نشان مي دهد.
3) ارقام ارائه شده از سال 1395 به بعد مقدماتی می باشند.