حجم فروش غیر سهام شرکت های کارگزاری در فرابورس ایران (سالانه)

حجم فروش غیر سهام شرکت های کارگزاری در فرابورس ایران (سالانه)

حجم فروش غیر سهام شرکت های کارگزاری در فرابورس ایران

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون برگه
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 3 تیر 1399

آمار فوق حجم فروش غیر‌سهام شرکت های کارگزاری در فرابورس ایران را در بازه سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان فرابورس ایران مي باشد.