تعداد دفعات خرید سهام شرکت های کارگزاری در فرابورس ایران (سالانه)

تعداد دفعات خرید سهام شرکت های کارگزاری در فرابورس ایران (سالانه)

تعداد دفعات خرید سهام شرکت های کارگزاری در فرابورس ایران

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزار عدد
بروزرسانی: 1400/01/30
توضیحات

آمار فوق تعداد دفعات خرید سهام شرکت های کارگزاری در فرابورس ایران را در بازه سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان فرابورس ایران مي باشد.