جمع میزان بدهی های خارجی قطعی

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون دلار
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق جمع میزان بدهی های خارجی قطعی را در بازه سال های 1372 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) منظور از بدهی‌های قطعی یا بالفعل آن قسمت از تعهدات خارجی کشور مي باشد که کالاهای مربوطه به کشور حمل گردیده و شامل بدهي هاي کوتاه مدت و بدهي هاي ميان مدت و بلند مدت مي شود. 
2) آمار ارائه شده در اين بخش مانده بدهي خارجي قطعي کشور در پايان اسفند هر سال را نشان مي دهد.
3) ارقام ارائه شده از سال 1395 به بعد مقدماتی می باشند.