تعداد کل دفعات خرید و فروش شرکت های کارگزاری به تفکیک سهام و غیرسهام در فرابورس ایران (سالانه)

تعداد کل دفعات خرید و فروش شرکت های کارگزاری به تفکیک سهام و غیرسهام در فرابورس ایران (سالانه)

تعداد کل دفعات خرید و فروش شرکت های کارگزاری به تفکیک سهام و غیرسهام در فرابورس ایران

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 3 تیر 1399

آمار فوق تعداد کل دفعات خرید و فروش شرکت های کارگزاری به تفکیک سهام و غیرسهام در فرابورس ایران را در بازه سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان فرابورس ایران مي باشد.