ارزش سایر سرمایه گذاری مستقیم خارجی

ارزش سایر سرمایه گذاری مستقیم خارجی

سایر سرمایه گذاری مستقیم خارجی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون دلار
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 28 دی 1398

آمار فوق ارزش سایر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در بازه سال های 1376 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار شامل ساير سرمايه گذاري مستقيم خارجي به جز قراردادهاي بيع متقابل می باشد.
2) ارقام ارائه شده از سال 1395 به بعد مقدماتی می باشند.