ارزش فروش عادی خرد و بلوک شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران (سالانه)

ارزش فروش عادی خرد و بلوک شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران (سالانه)

ارزش فروش عادی خرد و بلوک شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
بروزرسانی: 1400/01/30
توضیحات

آمار فوق ارزش فروش عادی خرد و بلوک شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران را در بازه سال هاي 1393 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.