ارزش کل خرید شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران (سالانه)

ارزش کل خرید شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران (سالانه)

ارزش کل خرید شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 3 تیر 1399

آمار فوق ارزش کل خرید شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران را در بازه سال هاي 1393 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.