ارزش خرید سایر ابزارهای نوین مالی شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران (سالانه)

ارزش خرید سایر ابزارهای نوین مالی شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران (سالانه)

ارزش خرید سایر ابزارهای نوین مالی شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 3 تیر 1399

آمار فوق ارزش خرید سایر ابزارهای نوین مالی شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران را در بازه سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
توضیحات:
1) مقدار آماری سال 1394، فقط شامل اسفند ماه همان سال می باشد.
2) مقدار آماری فروردین و اردیبهشت ماه سال 1395 موجود نمی باشد.