ارزش بیع متقابل در حوزه نفت و گاز

ارزش بیع متقابل در حوزه نفت و گاز

بیع متقابل در حوزه نفت و گاز

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون دلار
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 28 دی 1398

آمار فوق ارزش بیع متقابل در حوزه نفت و گاز (بخش دولتی و خصوصی) را در بازه سال های 1379 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) ارقام ارائه شده از سال 1395 به بعد مقدماتی می باشند