ارزش کل خرید و فروش شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران (ماهانه)

ارزش کل خرید و فروش شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران (ماهانه)

ارزش کل خرید و فروش شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 3 تیر 1399

آمار فوق ارزش کل خرید و فروش شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران را در بازه ماهانه فروردين 1393 تا اردیبهشت 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس اوراق بهادار تهران بروزرساني مي گردد.