ارزش خرید و فروش سایر ابزارهای نوین مالی شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران (ماهانه)

ارزش خرید و فروش سایر ابزارهای نوین مالی شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران (ماهانه)

ارزش خرید و فروش سایر ابزارهای نوین مالی شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون ریال
بروزرسانی: 1400/02/25
توضیحات

آمار فوق ارزش خرید و فروش سایر ابزارهای نوین مالی شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران را در بازه ماهانه اسفند 1394 تا اردیبهشت 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس اوراق بهادار تهران بروزرساني مي گردد.