جمع کل ارزش سرمایه گذاری خارجی

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون دلار
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

آمار فوق جمع کل ارزش سرمایه گذاری خارجی را در بازه سال های 1376 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) آمار جمع کل ارزش سرمايه گذاري خارجی صورت گرفته بوسیله اشخاص غير مقيم در قلمرو اقتصادي ايران می باشد.
2) ارقام ارائه شده از سال 1395 به بعد مقدماتی می باشند.