سطح زیر کشت پسته

سطح زیر کشت پسته

سطح زیر کشت پسته

قیمت از ۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار هکتار
تاریخ آخرین بروزرسانی: سه شنبه 29 بهمن 1398

آمار فوق سطح زیر کشت پسته را در بازه سال های 1357 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.