سطح زیر کشت پسته

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار هکتار
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 7 اردیبهشت 1399

آمار فوق سطح زیر کشت پسته را در بازه سال های 1357 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.