به مناسبت (روز جهانی آمار) تمامی بسته های وب سایت از تاریخ 29 مهرماه به مدت یک هفته شامل 50 درصد تخفیف می باشد. مشاهده بسته های اشتراکی

سطح زیر کشت دانه های روغنی

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار هکتار
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 7 اردیبهشت 1399

آمار فوق سطح زیر کشت دانه های روغنی را در بازه سال های 1357 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.