تعداد چاه های نفت اکتشافی توسط شركت ملي حفاري ايران

تعداد چاه های نفت اکتشافی توسط شركت ملي حفاري ايران

تعداد چاه های نفت اکتشافی توسط شركت ملي حفاري ايران

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: حلقه چاه
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 21 خرداد 1399

آمار فوق تعداد چاه های نفت اکتشافی را در بازه سال های 1367 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده شرکت ملی حفاری ایران می باشد.