درصد ارزش صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی جز قند و شکر بازار سهام در فرابورس ایران (ماهانه)

درصد ارزش صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی جز قند و شکر بازار سهام در فرابورس ایران (ماهانه)

درصد ارزش صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی جز قند و شکر بازار سهام در فرابورس ایران (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 18 تیر 1399

آمار فوق درصد ارزش صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی جز قند و شکر بازار سهام در فرابورس ایران را در بازه ماهانه فروردین 1396 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.