درصد ارزش صنعت عرضه برق، گاز، بخار وآب گرم بازار سهام در فرابورس ایران (ماهانه)

درصد ارزش صنعت عرضه برق، گاز، بخار وآب گرم بازار سهام در فرابورس ایران (ماهانه)

درصد ارزش صنعت عرضه برق، گاز، بخار وآب گرم بازار سهام در فرابورس ایران (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 18 تیر 1399

آمار فوق درصد ارزش صنعت عرضه برق، گاز، بخار وآب گرم بازار سهام در فرابورس ایران را در بازه ماهانه فروردین 1396 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.