ارزش صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباري بازار سهام در فرابورس ایران (ماهانه)

ارزش صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباري بازار سهام در فرابورس ایران (ماهانه)

ارزش صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباري بازار سهام در فرابورس ایران (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 31 خرداد 1399

آمار فوق ارزش صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباري بازار سهام در فرابورس ایران را در بازه ماهانه فروردین 1396 تا اردیبهشت 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.