درصد ارزش صنعت شرکت‌هاي چند رشته اي صنعتي بازار سهام در بورس تهران (ماهانه)

درصد ارزش صنعت شرکت‌هاي چند رشته اي صنعتي بازار سهام در بورس تهران (ماهانه)

درصد ارزش صنعت شرکت‌هاي چند رشته اي صنعتي بازار سهام در بورس تهران (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 18 تیر 1399

آمار فوق درصد ارزش صنعت شرکت‌هاي چند رشته اي صنعتي بازار سهام در بورس تهران را در بازه ماهانه فروردین 1396 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.