ارزش بازار سهام صنعت خودرو و ساخت قطعات در بورس تهران (ماهانه)

ارزش بازار سهام صنعت خودرو و ساخت قطعات در بورس تهران (ماهانه)

ارزش بازار سهام صنعت خودرو و ساخت قطعات در بورس تهران (ماهانه)

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
بروزرسانی: 1400/04/01
توضیحات

آمار فوق ارزش بازار سهام صنعت خودرو و ساخت قطعات در بورس تهران را در بازه ماهانه فروردین 1396 تا اردیبهشت 1400 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.