ارزش صنعت فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي بازار سهام در بورس تهران (ماهانه)

ارزش صنعت فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي بازار سهام در بورس تهران (ماهانه)

ارزش صنعت فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي بازار سهام در بورس تهران (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 18 تیر 1399

آمار فوق ارزش صنعت فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي بازار سهام در بورس تهران را در بازه ماهانه فروردین 1396 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.