ارزش بازار سهام صنعت استخراج کانه های فلزی در بورس تهران (ماهانه)

ارزش بازار سهام صنعت استخراج کانه های فلزی در بورس تهران (ماهانه)

ارزش بازار سهام صنعت استخراج کانه های فلزی در بورس تهران (ماهانه)

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
بروزرسانی: 1400/04/01
توضیحات

آمار فوق ارزش بازار سهام صنعت استخراج کانه های فلزی در بورس تهران را در بازه ماهانه خرداد 1396 تا اردیبهشت 1400 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.