ارزش بازار سهام صنعت فلزات اساسی در بورس تهران (ماهانه)

ارزش بازار سهام صنعت فلزات اساسی در بورس تهران (ماهانه)

ارزش بازار سهام صنعت فلزات اساسی در بورس تهران (ماهانه)

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
بروزرسانی: 1400/04/01
توضیحات

آمار فوق ارزش بازار سهام صنعت فلزات اساسی در بورس تهران را در بازه ماهانه فروردین 1396 تا اردیبهشت 1400 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.