درصد ارزش بازار سهام سایر صنایع در بورس تهران و فرابورس ایران (ماهانه)

درصد ارزش بازار سهام سایر صنایع در بورس تهران و فرابورس ایران (ماهانه)

درصد ارزش بازار سهام سایر صنایع در بورس تهران و فرابورس ایران (ماهانه)

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
بروزرسانی: 1400/04/01
توضیحات

آمار فوق درصد ارزش بازار سهام سایر صنایع در بورس تهران و فرابورس ایران را در بازه ماهانه اسفند 1397 تا اردیبهشت 1400 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.