درصد ارزش صنایع عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران (ماهانه)

درصد ارزش صنایع عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران (ماهانه)

درصد ارزش صنایع عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 18 تیر 1399

آمار فوق درصد ارزش صنایع عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران را در بازه ماهانه اسفند 1397 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.

گزارشات آماری مرتبط