حجم خرید حقوقی در فرابورس ایران (ماهانه)

حجم خرید حقوقی در فرابورس ایران (ماهانه)

حجم خرید حقوقی در فرابورس ایران (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون سهم
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 18 تیر 1399

آمار فوق حجم خرید حقوقی در فرابورس ایران را در بازه ماهانه فروردین 1396 تا خرداد 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.