حجم خرید حقوقی در بورس تهران (ماهانه)

حجم خرید حقوقی در بورس تهران (ماهانه)

حجم خرید حقوقی در بورس تهران (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون سهم
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 31 خرداد 1399

آمار فوق حجم خرید حقوقی در بورس تهران را در بازه ماهانه فروردین 1396 تا اردیبهشت 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.