حجم خرید حقوقی در بورس تهران (ماهانه)

حجم خرید حقوقی در بورس تهران (ماهانه)

حجم خرید حقوقی در بورس تهران (ماهانه)

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیون سهم
بروزرسانی: 1400/04/02
توضیحات

آمار فوق حجم خرید حقوقی در بورس تهران را در بازه ماهانه فروردین 1396 تا اردیبهشت 1400 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.