تعداد معاملات سهام بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس ایران (ماهانه)

تعداد معاملات سهام بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس ایران (ماهانه)

تعداد معاملات سهام بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس ایران (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 31 خرداد 1399

آمار فوق تعداد معاملات سهام بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس ایران را در بازه ماهانه فروردین 1397 تا اردیبهشت 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.