ارزش معاملات سهام بازار سوم در فرابورس ایران (ماهانه)

ارزش معاملات سهام بازار سوم در فرابورس ایران (ماهانه)

ارزش معاملات سهام بازار سوم در فرابورس ایران (ماهانه)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 7 اردیبهشت 1399

آمار فوق ارزش معاملات سهام بازار سوم در فرابورس ایران را در بازه ماهانه شهریور 1397 تا بهمن 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.